مدیران و کارشناسان


مدیر مالی


مدیر منابع انسانی و تعالی سازمانی

 


مدیر شبکه معاملات

 


مدیر خدمات سرمایه گذاری

 


مدیر بورس کالا

     

 
مدیر سبد گردانی