مدیران و کارشناسان


مدیر مالی

محمدعلی مرادی
مدیر منابع انسانی و تعالی سازمانی
مسئول واحد نظارت و حسابرسی داخلی

 


مدیر شبکه معاملات

 

نفیسه آقامیری
مدیر خدمات سرمایه گذاری

 


مدیر بورس کالا

     

 
مدیر سبد گردانی