شماره حساب ها

 

"حساب های کارگزاری"

 

بانک ملی 

(بانک ملی)

0110046084002

6037-9918-9952-7802

 

بانک ملت

(بانک ملت)

1643153139

 

بانک سامان

(بانک سامان)

شماره کارت

849-40-198069-1

6219-8610-0225-8845

 

بانک صادرات

(بانک صادرات)

0105424858004

 

بانک صادرات

(بانک تجارت)

245900848

 

بانک پاسارگاد

(بانک پاسارگاد)

225-110-79280-1

 

بانک کشاورزی

(بانک کشاورزی)

410520081