نحوه عرضه و پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه

  

نحوه عرضه و پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه

 

این دستورالعمل، در اجرای بند 2 مادة 7 قانون بازار اوراق بهادار و مفاد دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در 44 ماده و 17 تبصره به پیشنهاد هیئت مدیرة شرکت فرابورس ایران در تاریخ88/1/25 به تصویب هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

 

 

فصل اول  کلیات

بخش اول: تعاریف

مادة ( 1) اصطلاحات و واژه های تعریف شده در مادة یک قانون بازار اوراق بهادار، اساسنامة فرابورس ایران و دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار با همان تعاریف در این دستورالعمل به کاررفته اند. سایر اصطلاحات به شرح زیر تعریف میشوند:

1- پذیرش: تطبیق وضعیت اوراق بهادار و ناشر آن با شرایط مندرج در این دستورالعمل جهت فراهم شد ن امکان معاملة این اوراق در فرابورس،

2- متقاضی پذیرش: شخص حقوقی است که تقاضای پذیرش اوراق بهادار را به فرابورس ارائه مینماید،

3- متقاضی عرضه: شخص حقوقی یا حقیقی است که تقاضای عرضة اوراق بهادار را به فرابورس ارائه می نماید،

4فهرست نرخ های فرابورس: سندی است که به منظور مشخص نمودن اوراق بهادار قابل معامله در بازارهای اول و دوم و اوراق مشارکت، معاملات انجام شده اوراق بهادار پذیرفته شده و قیمت آنها به تفکیک هر بازار ،توسط فرابورس تنظیم و به اطلاع عموم میرسد،

5- فهرست عرضة اوراق بهادار: سندی است که به منظور مشخص نمودن اوراق بهادار قابل عرضه در بازار سوم،معاملات انجام شده روی این اوراق و قیمت آنها، توسط فرابورس تنظیم و به اطلاع عموم میرسد،

6- تعلیق پذیرش: توقف موقت معاملات اوراق بهادار درج شده در فهرست نرخ های فرابورس، ناشی از نقض مفاد این دستورالعمل،

7- لغو پذیرش: حذف قطعی اوراق بهادار پذیرفته شده از فهرست نر خهای فرابورس،

8- تعلیق عرضه: توقف موقت عرضة اوراق بهادار در فرابورس،

9- لغو عرضه: حذف اوراق بهادار قابل عرضه از فهرست عرضة اوراق بهادار،

10- هیئت پذیرش: هیئتی است که به شرح مادة 2 این دستورالعمل تشکیل میگردد،

11- مشاور پذیرش: شخص حقوقی است که براساس ضوابط مصوب سازمان به عنوان رابط اصلی متقاضی پذیرش و فرابورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی پذیرش را در فرآیند پذیر ش به نمایندگی ازطرف وی انجام می دهد،

12- امیدنامه: مجموعة اطلاعاتی است که متقاضی پذیرش ملزم است در اختیار فرابورس قرار دهد تا درزمان درج نام اوراق بهادار در فهرست نرخ های فرابورس، جهت اطلاع عموم از طریق سایت رسمی فرابورس منتشر گردد. فرم نمونة امیدنامه به تصویب هیئت مدیرة فرابورس می رسد،

13- بیانیة عرضه: مجموعه اطلاعاتی است که متقاضی عرضه ملزم است در اختیار فرابورس قرار دهد تادر زمان عرضة اوراق بهادار در بازار سوم، جهت اطلاع عموم از طریق سایت رسمی فرابورس منتشر گردد .

فرم نمونة بیانیة عرضه به تصویب هیئت مدیرة فرابورس می رسد.

بخش دوم: هیئت پذیرش

مادة ( 2) هیئت پذیرش، هیئتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به پذیرش اوراق بهادار در فر ابورس و همچنین تعلیق یا حذف آنها، تشکیل میشود. این هیئت دارای پنج عضو و یک دبیر به شرح زیر میباشد:

1- رییس هیئت مدیرة سازمان یا یک نفر از اعضای هیئت مدیرة سازمان به نمایندگی وی،

2-رییس هیئت مدیرة فرابورس یا یک نفر از اعضای هیئت مدیرة فرابورس به نمایندگی وی،

3- یک نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت به پیشنهاد هیئت مدیرة کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و تأیید هیئت مدیرة سازمان،

4- یک نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت به انتخاب هیئت مدیرة سازمان،

5- یک نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت به انتخاب هیئت مدیرة فرابورس،

6- مدیرعامل فرابورس، یا یکی از مدیران فرابورس به نمایندگی وی به عنوان دبیر هیئت پذیرش و بدون حق رأی.

تبصرة ( 1) رییس هیئت مدیرة سازمان یا نمایندة وی، رییس هیئت پذیرش خواهد بود.

تبصرة ( 2) مدت عضویت اشخاص بندهای 3 تا 5 این ماده در هر دو ره 2 سال می باشد . انتخاب این اشخاص تا حداکثر 3 دورة متوالی بلامانع است.

تبصرة ( 3) اشخاص موضوع بندهای 4 و 5 این ماده، پیش از پایان دورة تصدی به تشخیص مقام انتخاب کننده و شخص موضوع بند 3 این ماده پیش از پایان دورة تصدی، بنا به تشخیص مقام پیشنهادکننده یا سازمان، با رعایت تشریفات مقرر در بند 3 این ماده قابل تغییر خواهند بود.

تبصرة ( 4) دبیر هیئت پذیرش می تواند در صورت لزوم از سایر کارشناسان و همچنین نمایندگان متقاضیان برای حضور در جلسات خود دعوت کند. این اشخاص در جلسات مزبور حق رأی نخواهند داشت.

مادة ( 3) جلسات هیئت پذیرش با حضور حداقل سه عضو، که رییس سازمان یا نمایندة وی یکی از آنهاست رسمیت می یابد. تصمیمات هیئت با رأی موافق حداقل سه عضو که یکی از آنها باید رییس سازمان یا نمایندة وی باشد، معتبر خواهد بود.

 

 

فصل دوم

شرایط پذیرش و عرضة اوراق بهادار

بخش اول: بازارها

مادة ( 4) فرابورس ایران دارای چهار بازار به شرح زیر است:

1- بازار اول

2- بازار دوم

3- بازار سوم

4- بازار اوراق مشارکت

تبصره: پذیرش اوراق بهادار صرفاً در بازارهای اول و دوم و بازار اوراق مشارکت صورت می پذیرد. متقاضی پذیرش در صورت دارابودن شرایط پذیرش، باید تقاضای پذیرش خود را در یکی از این بازارها به فرابورس ارائه نماید.

بخش دوم: شرایط پذیرش در بازار اول

قسمت اول: سهام

مادة ( 5) سهام شرکت های سهامی عام با ویژگی های زیر در بازار اول قابل پذیرش میباشد:

الف - ویژگی های سهام

1- نزد سازمان ثبت شده باشد.

2- با نام باشد،

3- محدودیت قانونی مؤثر برای نقل و انتقال آن وجود نداشته باشد،

4- تمام بهای اسمی آن پرداخت شده باشد.

ب - ویژگی های ناشر

1- نزد سازمان ثبت شده باشد.

2- حداقل 10 درصد از سهام ثبت شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل 200 نفر باشد.

3- حداقل یک سال از زمان بهره برداری عملیات یا ارائة خدمات آن گذشته باشد،

4- آخرین سرمایة ثبت شدة آن حداقل ده میلیارد ریال باشد،

5- زیان انباشته نداشته باشد،

6- گزارش حسابرس برای آخرین دوره/ سال مالی منتهی به پذیرش درخصوص صورت های مالی آن، عدم اظهارنظر یا اظهار نظر مردود نباشد،

7- مطابق اظهار نظر حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در فرابورس جهت افشاء مناسب اطلاعات برخوردارباشد،

8- در دوره/ سال مالی منتهی به پذیرش سودآور بوده و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت و صنعت مربوطه وجود داشته باشد،

9- بر اساس آخرین صور تهای مالی سالانة حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارای یهای آن حداقل 15 درصد باشد،

10- دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورت های مالی، له یا علیه شرکت وجود نداشته باشد،

11- آخرین صورت های مالی آن باید مطابق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی وآیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی ابلاغ شده توسط سازمان تهیه شده باشد. همچنین در زمان ارائة درخواست پذیرش و آخرین دوره/ سال مالی قبل از ارائة درخواست، حسابرس شرکت باید از میان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد،

12-  اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آن دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین ومقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرف های نباشند.

تبصره: هیئت پذیرش حسب مورد م یتواند پذیرش سهام را منوط به انعقاد قرارداد بازارگردانی، مطابق دستورالعمل فعالیت بازارگردانی مصوب هیئت مدیرة سازمان، نماید.

قسمت دوم: واحدهای سرمایه گذاری

مادة ( 6) واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های زمین و ساختمان، با شرایط زیر در بازار اول فرابورس قابل پذیرش میباشند:

الف - واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

1-واحدهای سرمایه گذاری نزد سازمان ثبت شده باشند،

2- حداقل سرمایة صندوق 50 میلیارد ریال باشد،

3- با نام باشد.

ب –   واحدهای سرمای هگذاری زمین و ساختمان

1- واحدهای سرمایه گذاری نزد سازمان ثبت شده باشند،

2- حداقل سرمایة صندوق 100 میلیارد ریال باشد،

3- با نام باشد.

بخش سوم: شرایط پذیرش در بازار دوم

مادة ( 7) پذیرش هرگونه اوراق بهادار در بازار دوم منوط به وجود حداقل یک بازارگردان برای آن می باشد.

مادة 8 سهام شرکت های سهامی عام با ویژگی های زیر در بازار دوم فرابورس قابل پذیرش می باشد:

الف - ویژگی های سهام

1-  سازمان ثبت شده باشد،

2- نام باشد،

3-حدودیت قانونی مؤثر برای نقل و انتقال آن وجود نداشته باشد.

ب- ویژگی های ناشر

1- نزد سازمان ثبت شده باشد،

2- حداقل 5 درصد از سهام ثبت شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل 100 نفر باشد،

3- آخرین سرمایة ثبت شدة آن حداقل یک میلیارد ریال باشد،

4- مشمول مادة 141 لایحة قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نباشد،

5- مطابق اظهار نظر حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام

شده) مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در فرابورس جهت افشاء مناسب اطلاعات برخوردار باشد،

6- دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورت های مالی، له یا علیه شرکت وجود نداشته باشد،

7-  آخرین صورت های مالی آن باید مطابق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی وآیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی ابلاغ شده توسط سازمان تهیه شده باشد. همچنین در زمان ارائة درخواست پذیرش، حسابرس شرکت باید از میان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد،

8- اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین ومقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرف های نباشند.

مادة ( 9) شرکت های سهامی خاص که با رعایت قوانین و مقررات، همزمان با پذیرش از طریق افزایش سرمایه در حال تبدیل به سهامی عام میباشند، به شرط عرضة سهام ناشی از این افزایش سرمایه در فرابورس و همچنین دارابودن شرایط مندرج در ماده 8 این دستورالعمل، می توانند در بازار دوم فرابورس پذیرش شوند.

 

 

بخش چهارم: شرایط عرضه در بازار سوم

مادة ( 10 ) اوراق بهادار برای عرضه در بازار سوم فرابورس باید حائز شرایط زیر باشند:

1- توسط شورا، قابل معامله اعلام شده باشند،

2- در صورت شمول مقررات نزد سازمان ثبت شده باشند،

3- محدودیت قانونی برای نقل و انتقال آنها وجود نداشته باشد،

4- در بورس یا بازار خارج از بورس دارای مجوز، پذیرفته نشده باشند.

مادة ( 11 ) اوراق بهادار موضوع ماده 10 این دستورالعمل، از جمله اوراق بهادار زیر میباشند:

1- سهام شرکت های سهامی،

2- حق تقدم خرید سهام شرکت های سهامی عام،

3- سهام بی نام شرکت های سهامی عام،

4- سهام ناشی از افزایش سرمایة شرک تهای سهامی عام،

5- گواهی های سپرده بانکی،

6- اوراق مشارکت،

7- اوراق مشارکت رهنی،

8- اوراق مشارکت اجاره،

9- صکوک،

10- واحدهای سرمایه گذاری آن دسته از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و صندوق های زمین و ساختمان که در سایر بازارهای فرابورس پذیرفته نشد ه اند،

تبصره: پذیره نویسی شرکت های سهامی عام در شرف تأسیس میتواند در بازار سوم فرابورس انجام شود.

مادة ( 12 ) اوراق بهادار عرضه شده در بازار سوم تا یک ماه بعد از معامله در بازار سوم فرابورس، قابل عرضه مجدد دراین بازار نمی باشد. عرضة این اوراق پس از این مدت، منوط به احراز مجدد شرایط یاد شده در این دستورالعمل میباشد.

بخش پنجم: شرایط پذیرش در بازار اوراق مشارکت

مادة ( 13 ) اوراق مشارکت با شرایط زیر در بازار اوراق مشارکت فرابورس قابل پذیرش می باشند:

1- در زمان پذیرش حداقل یک سال تا سر رسید آنها باقی مانده باشد،

2- با نام باشند،

3- به استثنای اوراق مشارکت منتشره توسط دولت، شهردار یها و بانک ها، سایر اوراق مشارکت باید حداقل یک بازارگردان در طول دوره باقیمانده تا زمان سررسید داشته باشند،

4- بعد از پذیرش، معاملات دست دوم این اوراق منحصراً از طریق فرابورس انجام شود.

 

 

فصل سوم

فرآیند پذیرش و عرضة اوراق بهادار

بخش اول: رویه اجرایی ارائه درخواست پذیرش اوراق بهادار

مادة ( 14 ) کلیة درخواست های پذیرش اوراق بهادار، به همراه مدارک و مستندات موضوع مادة 15 این دستورالعمل بایدتوسط مشاور پذیرش به فرابورس ارائه گردد.

مادة ( 15 ) متقاضی پذیرش باید فرم درخواست پذیرش خود را حسب مورد به انضمام مدارک زیر در قالب فر مهای فرابورس، برای پذیرش در بازار اول، بازار دوم یا بازار اوراق مشارکت، از طریق مشاور پذیرش به فرابورس تسلیم نماید:

1- پرسشنامة پذیرش،

2- امیدنامه،

3- رسید پرداخت حق پذیرش،

4- صورت های مالی مربوط به حداقل یک سال/ دورة مالی منتهی به تاریخ پذیرش به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی،

5- آخرین صورت های مالی میان دور های شش ماهة حسابرسی شده و صور تهای مالی سه ماهه،

6- آخرین گزارش هیئت مدیره به مجامع عمومی عادی و فوق العاده یا رکن مشابه،

7- صورتجلسات مجامع عمومی سال اخیر و روزنامة رسمی مربوط به آگهی تصمیمات آنها در صورت وجود الزام قانونی،

8- آخرین اساسنامة ثبت شده منطبق با اساسنامة نمونة، مصوب هیئت مدیرة سازمان،

9- فهرست و مشخصات دارندگان اطلاعات نهانی، موضوع تبصرة یک مادة 46 قانون بازار اوراق بهادار بر اساس فرم های سازمان،

10- یک نسخه از آخرین مفاصا حساب مالیاتی و برگ ههای تشخیص مالیات عملکرد بعد از سال تسویه شده،

11- مصوبة مجمع عمومی عادی صاحبان سهام یا رکن مشابه مبنی بر موافقت با پذیرش اوراق بهادار در بورس،

12-  آخرین نمودار سازمانی مصوب،

13- سایر اطلاعات مهم به تشخیص متقاضی پذیرش یا درخواست هیئت پذیرش،

تبصره: در فرم درخواست پذیرش، باید قید گردد که متقاضی با آگاهی از الزامات پذیرش و قبول تعهد به آن، درخواست خود را به فرابورس تسلیم نموده است.

مادة ( 16 ) متقاضی پذیرش موظف است تغییرات با اهمیت در اطلاعات ارائه شده از جمله تغییرات در اساسنامه،حسابرس، مدیران، دارندگان اطلاعات نهانی، سال مالی و تغییرات سهامداران عمده در دورة بررسی درخواست پذیرش رابه اطلاع فرابورس برساند. در غیر این صورت هیئت پذیرش م یتواند بر اساس گزارش فرابورس، پذیرش اوراق بهادارمتقاضی پذیرش را در هر مرحله ای متوقف نماید.

بخش دوم: رویه اجرایی ارائه درخواست عرضة اوراق بهادار

مادة ( 17 ) متقاضی عرضه باید از طریق کارگزار عضو فرابورس، فرم درخواست عرضة اوراق بهادار خود را حسب مورد بهانضمام مدارک زیر در قالب فرم های فرابورس، برای عرضه در بازار سوم، به فرابورس تسلیم نماید:

1- پرسشنامة عرضه مطابق فرم مصوب،

2- بیانیة عرضه،

3- رسید پرداخت کارمزد عرضة اوراق بهادار،

تبصره: در فرم درخواست عرضه، باید قید گردد که متقاضی با آگاهی از الزامات عرضه و قبول تعهد به آن، درخواست خود را به فرا بورس تسلیم نموده است.

مادة ( 18 ) متقاضی عرضه موظف است تغییرات با اهمیت در اطلاعات ارائه شده در دورة بررسی درخواست عرضه را به اطلاع فرابورس برساند. در غیر این صورت فرابورس می تواند بررسی درخواست متقاضی عرضه را در هر مرحله ای متوقف نماید.

بخش سوم: رویه اجرایی بررسی درخواست های پذیرش یا عرضه اوراق بهادار

مادة ( 19 ) فرابورس گزارش کارشناسی خود حاوی اظهارنظر درخصوص احراز یا عدم احراز شرایط پذیرش را حداکثر ظرف مدت 45 روز پس از تاریخ تکمیل مدارک به انضمام مستندات مربوطه به هیئت پذیرش ارسال می نماید. چارچوب گزارش کارشناسی مزبور، به پیشنهاد فرابورس و با تصویب هیئت پذیرش تعیین میشود.

مادة ( 20 ) پس از ارسال گزارش و مستندات مربوطه، هیئت پذیرش نظر کتبی خود را با ذکر دلایل مبنی بر تأیید یا رد پذیرش حداکثر ظرف مدت 45 روز از طریق فرابورس به متقاضی اعلام می کند. در صورت رد درخواست پذیرش اوراق بهادار، متقاضی می تواند مراتب اعتراض خود را کتباً حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش به دبیرخانة هیئت مدیرة سازمان اعلام کند. رأی هیئت مدیرة سازمان در خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظرهیئت پذیرش، برای متقاضی، هیئت پذیرش و فرابورس لاز مالاجراست.

تبصره: در صورت رأی هیئت مدیرة سازمان مبنی بر بررسی مجدد موضوع، درخواست متقاضی باید در اولین جلسه هیئت پذیرش مجدداً طرح گردد.

مادة ( 21 ) در صورتی که درخواست متقاضی پذیرش اوراق بهادار برای بار اول یا پس از اجرای رأی تجدی دنظر هیئت مدیرة سازمان در هیئت پذیرش رد گردد، طرح مجدد درخواست متقاضی در هیئت پذیرش حداقل پس از سه ماه و باانجام کلیة مراحل، امکا نپذیر خواهد بود.

مادة ( 22 ) رویه اجرایی بررسی درخواست های عرضه اوراق بهادار در بازار سوم فرابورس براساس ضوابطی است که به تصویب هیئت مدیره فرابورس می رسد.

تبصره: در صورت رد درخواست عرضه اوراق بهادار توسط فرابورس، متقاضی می تواند مراتب اعتراض خود را کتباً حداکثر ظرف 10 روز پس از ابلاغ تصمیم فرابورس به دبیرخانه هیئت مدیره سازمان اعلام کند. رأی هیئت مدیره سازمان درخصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر فرابورس، لازم الاجراست.

 

بخش چهارم: درج اوراق بهادار پذیرفته شده یا قابل عرضه

مادة ( 23 ) درج نام اوراق بهادار پذیرفته شده در فهرست نرخ های فرابورس، منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط هیئت پذیرش می باشد. در صورت عدم احراز این موارد ظرف مدت 6 ماه از زمان پذیرش، پذیرش اوراق بهادار در فرابورس لغو می گردد.

تبصره: در صورت لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس در مرحلة درج، متقاضی پذیرش میتواند مجدداً تقاضای پذیرش را به فرابورس ارائه دهد.

مادة ( 24 ) عرضة اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس می بایست حداقل 5 روز و حداکثر 4 ماه پس از تاریخ درج در فهرست نرخ های فرابورس، صورت پذیرد. در صورت عدم عرضة اوراق بهادار پذیرفته شده ظرف مدت مذکور ، پذیرش آن در فرابورس لغو گردیده و پذیرش مجدد آن منوط به طی فرآیند پذیرش خواهدبود.

تبصره: در صورت لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس پس از درج نام آن در فهرست نرخ های فرابورس، متقاضی پذیرش می تواند پس از گذشت یک سال مجدداً تقاضای پذیرش را به فرابورس ارائه دهد.

مادة ( 25 ) درج نام اوراق بهادار در فهرست عرضة اوراق بهادار، منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط فرابورس می باشد. در صورت عدم احراز این موارد ظرف مدت تعیین شده توسط فرابورس، مجوز عرضة اوراق بهادار در بازار سوم لغو می شود.

تبصره: در صورت لغو مجوز عرضة اوراق در فرابورس در مرحلة درج، متقاضی عرضه میتواند مجدداً تقاضای عرضه را با پرداخت کارمزد عرضه اوراق بهادار به فرابورس ارائه دهد.

مادة ( 26 ) عرضة اوراق بهادار در بازار سوم می بایست حداقل 5 روز و حداکثر یک ماه پس از تاریخ درج در فهرست عرضة اوراق بهادار، صورت پذیرد. در صورت عدم عرضة اوراق بهادار ظرف مدت یاد شده، مجوز عرضة آن در فرابورس لغو گردیده و مجوز عرضة مجدد آن منوط به طی فرآیند مربوطه خواهد بود.

تبصره: در صورت لغو مجوز عرضة اوراق بهادار در فرابورس پس از درج نام اوراق در فهرست عرضة اوراق بهادار، متقاضی عرضه میتواند پس از گذشت 2 ماه مجدداً تقاضای عرضه را به فرابورس ارائه دهد.

 

 

فصل چهارم

تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس

بخش اول: تعلیق پذیرش

مادة ( 27 ) در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر، مطابق مادة 43 این دستورالعمل، فرابورس می تواند پذیرش اوراق بهادار مربوطه را حداکثر برای مدت سی روز به حال تعلیق درآورد. تعلیق اوراق بهادار پذیرفته شده برای مدتی بیش از سی روزمنوط به موافقت هیئت پذیرش خواهد بود. در هر صورت مدت تعلیق موضوع این ماده بیش از 3 ماه نخواهد بود.

مادة ( 28 ) سازمان می تواند در صورت عدم ایفای وظایف ناشر مطابق مادة 43 این دستورالعمل، دستور تعلیق پذیرش اوراق بهادار پذیرفته شده را به فرابورس صادر نماید. تشخیص مدت تعلیق موضوع این ماده با سازمان خواهد بود.

مادة ( 29 ) رفع تعلیق پذیرش اوراق بهادار حسب مورد، منوط به رفع دلایل اعلام شده توسط سازمان، هیئت پذیرش یا فرابورس می باشد.

تبصرة ( 1): در موارد تداوم تعلیق پذیرش حسب نظر هیئت پذیرش، موضوع مادة 27 این دستورالعمل، چنانچه دلایل اعلام شده توسط هیئت پذیرش از طرف ناشر مرتفع گردد، فرا بورس رأساً نسبت به رفع تعلیق اقدام نموده و مراتب را به همراه گزارش رفع دلایل تعلیق به سازمان و هیئت پذیرش اعلام مینماید.

تبصرة ( 2): در موارد تداوم تعلیق پذیرش حسب نظر سازمان، موضوع مادة 28 این دستورالعمل، رفع تعلیق پذیرش توسط سازمان به فرابورس اعلام خواهدشد.

بخش دوم: لغو پذیرش

مادة ( 30 ) پذیرش اوراق بهادار به موجب هر یک از موارد زیر لغو میشود:

1-  عدم ایفای تعهدات ناشر در مورد مادة 43 این دستورالعمل، پس از گذشت شش ماه از تاریخ اعلام سازمان یا هیئت پذیرش مبنی بر تعلیق؛

2- در صورتی که شرایط بندهای 4 و 9 قسمت ب مادة 5، برای اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار اول وجود نداشته باشد؛

3- در صورت عدم رعایت مفاد مادة 7 و شرط بند 3 قسمت ب ماده 8 برای اوراق بهادار پذیرفته شده در باز ار دوم،

4- در صورتی که بیش از 6 ماه، مفاد بند 2 قسمت ب ماده 5 یا بند 2 قسمت ب ماده 8 رعایت نشده باشد،

5- سررسید اوراق بهادار حسب مورد؛

6- درخصوص شرکت های پذیرفته شده در بازار اول فرابورس، عملکرد شرکت در دو دورة مالی متوالی منجر به زیان شده و نتیجة عملیات شش ماهة بعدی شرکت براساس صورتهای مالی میان دوره ای حسابرسی شده با در نظر گرفتن بندهای شرط گزارش حسابرس، منتج به سود نشود؛

7- اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر حسابرس در مورد صور تهای مالی ناشر،

8-  در صورت انحلال یا ورشکستگی ناشر،

9- درخصوص شرکت های پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس، درصورتی که ناشر مشمول ماده 141 لایحه اصلاح قانون تجارت شده و ظرف مدت دو سال پس از آن اقدام ناشر منجر به خروج شرکت از شمول ماده 141 لایحه اصلاح قانون تجارت نشود.

مادة ( 31 ) در صورت وجود هر یک از موارد موضوع بندهای مادة 30 ، فرا بورس ضمن ارائة گزارش به هیئت پذیرش مراتب را به ناشر اعلام می کند. ناشر موظف است ظرف سی روز توضیحات خود را به هیئت پذیرش ارائه نماید . در صورتی که هیئت پذیرش تشخیص دهد ناشر قادر به برطرف کردن موارد منجر به لغو پذیرش است، مهلت مشخصی را حسب مورد برای وی در نظر میگیرد.

مادة ( 32 ) هیئت پذیرش می تواند پذیرش اوراق بهادار پذیرفته شده را در دوره ای که به ناشر برای رفع موارد لغو مهلت داده می شود، به حالت تعلیق درآورد.

مادة ( 33 ) در صورت برطرف شدن موارد لغو پذیرش در مهلت در نظر گرفت هشده، ناشر موظف است گزارش اقدامات خود و همچنین سایر اطلاعات مورد نیاز را به فرابورس ارائه نماید.

مادة ( 34 ) چنانچه در مهلت پیش بینی شده موارد لغو پذیرش رفع نگردد، اوراق بهادار با تصویب هیئت پذیرش از فهرست نرخ های فرابورس بطور قطعی حذف می شود. هیئت پذیرش می تواند قبل از لغو پذیرش اوراق بهادار، فرصت حداکثر سه ماهه ای را برای انجام معاملات آن اوراق در نظر گیرد.

مادة ( 35 ) فرابورس، لغو پذیرش اوراق بهادار را حداکثر ظرف یکهفته از تاریخ تصویب، طی گزارشی با ذکر دلایل مربوط، به ناشر و سازمان اطلاع می دهد. ناشر می تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانة هیئت مدیره سازمان اعلام کند. رأی هیئت مدیرة سازمان در خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت پذیرش، برای هیئت پذیرش، فرابورس و ناشر لاز مالاجر است.

مادة ( 36 ) پذیرش مجدد اوراق بهاداری که پذیرش آنها در فرابورس به موجب ماده 30 این دستورالعمل لغو شده است ، حداقل پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پذیرش با ارائة درخواست و احراز شرایط پذیرش امکا نپذیر خواهد بود.

بخش سوم: لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر

مادة ( 37 ) ناشر باید درخواست خود مبنی بر لغو پذیرش اوراق بهادار را که به تأیید مجمع عمومی عادی سهامداران رسیده، به همراه صور تجلسة امضا شدة مجمع مذکور به سازمان و فرابورس ارسال نماید.

مادة ( 38 ) سهامدارانی که بیش از نیمی از سهام شرکت را در اختیار دارند پس از انجام تشریفات مادة 37 و اعلام قصدخود مبنی بر جمعآوری سهام شرکت و خروج آن از فرابورس، به سازمان، فرابورس و عموم، میبایست:

1- حداکثر تا مدت 3 ماه پس از تاریخ اعلام موضوع، حداقل 80 درصد از اوراق بهادارپذیرفته شده را تملک نمایند.

2- پس از گذشت مهلت فوق، طی یک دورة یک ماهه، حداقل 10 درصد از اوراق بهادار پذیرفته شده را، مازاد بر80 درصد بند 1 فوق، حداقل با میانگین موزون قیمت خرید دورة 3 ماهة فوق تملک نمایند.

3-  پس از سپری شدن مهلت مشخص شده در بندهای 1 و 2 فوق، طی یک دوره یک ماهه، تمامی سهام عرضه شده توسط سهامداران باقیمانده را با میانگین موزون قیمت خرید چهار ماه گذشته خریداری نمایند.

مادة ( 39 ) سهامدارانی که قصد خارج نمودن شرکت را از فرابورس دارند، مکلفند در پایان دورة خرید، اطلاعات مربوط به میزان مالکیت خود و خرید اوراق بهادار طی دورة پنج ماهه را جهت تأیید به فرابورس ارائه و همزمان به سازمان نیزاعلام نمایند.

مادة ( 40 ) هیئت پذیرش پس از احراز تکمیل فرآیند فوق، بر اساس گزارش فرابورس، تاریخ دقیق لغو پذیرش را به فرابورس و ناشر اعلام می کند. لغو پذیرش شرکت می بایست توسط فرابورس به سازمان و عموم اعلام گردد.

مادة ( 41 ) اوراق بهاداری که به درخواست ناشر لغو پذیرش شده باشند تا دو سال بعد از تاریخ لغو پذیرش، قابل پذیرش مجدد در فرابورس نیستند.

فصل پنجم

سایر موارد

بخش اول: کارمزدها

مادة ( 42 ) فرا بورس کارمزدهای زیر را از متقاضیان پذیرش یا عرضه و ناشران اوراق بهادار پذیرفت هشده دریافت می کند:

1- کارمزد پذیرش که به همراه درخواست پذیرش و تکمیل مدارک اولیه دریافت میشود،

2- کارمزد عرضة اوراق بهادار که بخشی از آن به همراه ارائه درخواست عرضة اوراق بهادار و تکمیل مدارک اولیه و مابقی آن پس از انجام معامله دریافت می شود،

3-  کارمزد درج ناشران پذیرفته شده که سالانه براساس سرمایة پرداخت شده دریافت میشود.

تبصره: متقاضی پذیرش یا عرضه و ناشری که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شد ه، موظف است حسب مورد کارمزدهای فوق را براساس مصوبة هیئت مدیرة فرابورس و حداکثر تا میزان سقفهای تعیین شده توسط هیئت مدیرة سازمان، پرداخت نماید.

بخش دوم: سایر مقررات

مادة ( 43 ) تمام ناشران و مدیران آنها یا عرض هکنندگان، مادا م که اوراق بهادارشان در فرا بورس پذیرفته شده یا عرضه می شود، موظف به رعایت مقررات بازار اوراق بهادار از جمله مفاد این دستورالعمل میباشند.

مادة ( 44 ) در صورت نقض هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذیربط، فرا بورس موظف است براساس آیین نامة انضباطی خود به تخلفات آنها رسیدگی یا حسب مورد نقض مقررات توسط آنها را به مرجع ذ یصلاح  گزارش نماید.

شرایط پذیرش سهام در بازار سرمایه کشور

 

1) شرايط پذيرش سهام در شرکت بورس تهران

بورس اوراق بهادار تهران دارای دو بازار اول و دوم می‌باشد. بازار اول از دو تابلوی اصلی و فرعی تشکیل شده‌است. پذیرش سهام عادی در بورس، صرفاً در یکی از تابلوهای بازار اول یا در بازار دوم صورت می‌پذیرد. متقاضی در صورت دارا بودن شرایط عمومی پذیرش سهام عادی، با توجه به شرایط خاص پذیرش سهام در هر یک از این بازارها، بایستی تقاضای پذیرش خود در تابلو اصلی یا فرعی بازار اول یا در بازار دوم را به بورس ارائه نماید.

1-1)  بازار اولمتقاضی پذیرش سهام عادی در تابلوهای اصلی و فرعی بازار اول و همچنین بازار دوم علاوه بر شرایط عمومی باید تابع شرایط خاص پذیرش زیر مطابق با مفاد دستورالعمل  پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران باشد:

1-1-1)   تابلوی اصلی : متقاضي پذيرش سهام عادي در تابلوی اصلی بازار اول، بايد داراي شرايط زير باشد.

1.  سهامي عام بوده و سرماية ثبت شدة آن از يك هزار ميليارد ريال كمتر نباشد.

2. تمام سرمایة آن منقسم به سهام عادی بوده و امتیاز خاصی برای بعضی سهام‌داران در نظر گرفته نشده باشد.

تبصرهسهام شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها دارای شرایط ویژه باشد، در صورت تأیید هیئت پذیرش، با رعایت مقررات مربوطه قابل پذیرش خواهد بود.

3.  حداقل 20 درصد از سهام ثبت‌شدۀ آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل هزار نفر باشد.

تبصرهمحاسبة سهام شناور آزاد براساس مصوبة شوراي‌عالي بورس انجام خواهد شد.

4.  حداقل بايد سه سال سابقۀ فعاليت در صنعت مربوط داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نکرده باشد. همچنين از مدت مأموريت حداقل دو نفر از مديران فعلي آن، حداقل شش ماه سپري شده باشد.

تبصره: هیئت پذيرش مي‌تواند سوابق قبلي فعاليت متقاضياني را كه در اثر ادغام يا تغيير ساختار تشكيل ‌شده‌اند، مشروط بر آن‌كه منطبق با فعاليت فعلي آنها باشد به عنوان سابقه فعاليت بپذيرد. در هر صورت متقاضی باید دارای حداقل یک‌سال سابقۀ فعالیت با ساختار فعلی‌ باشد.

5 .  در سه دورۀ مالي متوالی منتهی به پذیرش که حداقل دو دورۀ آن سال مالی کامل باشد، سودآور بوده و همچنين چشم‌انداز روشني از تداوم سودآوری و فعاليت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

6.  زیان انباشته نداشته باشد.

7.  براساس آخرین صورت‌های مالی سالانة حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارايي‌ها، حداقل 30 درصد باشد.

8.  اساسنامة متقاضی باید منطبق با اساسنامة نمونة مصوب هیئت مدیرة سازمان و الزامات و شرايط تعيين‌شده توسط سازمان و سایر مراجع ذی‌صلاح، تدوين شده باشد.

9.  سود عملیاتی شرکت در دو دورۀ مالی منتهی به پذیرش از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مجموع جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی آن طی این دوره‌ها مثبت باشد.

10.  گزارش حسابرس در مورد صورت‌هاي مالي دو دورۀ مالی منتهی به پذیرش، عدم اظهارنظر يا اظهارنظر مردود نباشد. در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهاي شرط ناشي از عدم انجام تعديلات قابل توجه در درآمدها، هزینه‌ها، سود، زيان، بدهي‌ها و تعهدات متقاضي نباشد.

11.  دعاوي حقوقی له یا علیه شرکت، داراي اثر با اهميت بر صورت‌هاي مالي، وجود نداشته باشد.

12.  به تأیید حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداري (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در بورس (از جمله توانایی تهیه و افشای اطلاعات مالی به موقع و قابل اتکاء) برخوردار باشد.

2-1-1) تابلو فرعی : متقاضی پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول به استثنای موارد زیر، تابع شرایط خاص پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول و مفاد دستورالعمل  پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران است:

1.  سهامی عام بوده و سرمایة ثبت شدۀ آن از پانصد میلیارد ریال کمتر نباشد.

2.  درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب کمتر از 15 درصد سرمایۀ ثبت شده و 750 نفر نباشد.

3.    بر اساس آخرین صورت‌های مالی سالانۀ حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها، حداقل 20 درصد باشد.

4.    در دو دورة مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

5.     حداقل بايد سه سال سابقة فعاليت در صنعت مربوطه داشته و طي اين مدت موضوع فعاليت آن تغيير نكرده باشد. همچنين از مدت مأموريت حداقل دونفر از مديران فعلي آن، حداقل شش ماه سپري شده باشد.

6.     هيئت‌پذيرش مي‌تواند سوابق قبلي فعاليت متقاضياني را كه در اثر ادغام يا تغيير ساختار تشكيل شده‌اند، مشروط بر آنكه منطبق با فعاليت فعلي آنها باشد به‌عنوان سابقة فعاليت بپذيرد. در هر صورت متقاضي بايد داراي حداقل دوسال سابقة فعاليت با ساختار فعلي باشد.

2-1)  بازار دوممتقاضی پذیرش سهام عادی در بازار دوم به استثنای موارد زیر، تابع شرایط خاص پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول و مفاد دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران است:

1.  سهامی عام بوده و سرمایة ثبت شدۀ آن از دويست میلیارد ریال کمتر نباشد.

2.  درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب کمتر از 10 درصد سرمایۀ ثبت شده و 250 نفر نباشد.

3.  بر اساس آخرین صورت‌های مالی سالانۀ حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها، حداقل 15 درصد باشد.

4.  در یک دورة مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

5. به تشخيص هيئت پذيرش حداقل يك بازارگردان داشته باشد.

6.  حداقل بايد دوسال سابقة فعاليت در صنعت مربوطه داشته و طي اين مدت موضوع فعاليت آن تغيير نكرده باشد.

7.  هيئت پذيرش مي‌تواند سوابق قبلي فعاليت متقاضياني را كه در اثر ادغام يا تغييير ساختار تشكيل شده‌اند، مشروط بر آنكه منطبق با فعاليت فعلي آنها باشد به‌عنوان سابقة فعاليت بپذيرد. در هر صورت متقاضي بايد داراي حداقل يك سال سابقة فعاليت با ساختار فعلي باشد.

 

3-1)  شرايط پذيرش اوراق مشاركت در بازار بورساوراق مشارکت زیر در صورت دارا بودن شرایط، قابل پذیرش در بورس می‌باشند:

1. اوراق مشاركت منتشره توسط دولت، شرکت‌های دولتی (موضوع ماده 3 قانون نحوۀ انتشار اوراق مشارکت مندرج در ارقام بودجة سالیانه)، بانک مرکزی و شهرداری‌ها و شركت هاي ثبت شده نزد سازمان

2. اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس باید با نام بوده و از رتبة اعتباری مناسبی به تشخیص هیئت پذیرش برخوردار باشد( تبصره: اوراق مشارکت منتشره توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت پذیرش در بورس نیاز به تعیین رتبۀ اعتباری ندارند).

3. ارزش اسمی اوراق مشارکت متقاضی پذیرش نباید در هر نوبت انتشار کمتر از 100 میلیارد ریال باشد.

4. فاصلة زمانی پذیرش تا سررسید اوراق مشارکت حداقل دو سال باشد.

5. معاملات دست دوم اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس، منحصراً در بورس انجام خواهدشد.

6. بازار و تابلوی معاملاتی اوراق مشارکت پذیرفته‌شده در بورس براساس رتبه اعتباری آنها توسط هیئت پذیرش تعیین می‌گردد. بورس می‌تواند بازار یا تابلوی مستقلی را به معاملات اوراق بدهی پذیرفته شده، از جمله اوراق مشارکت، اختصاص دهد.

در نمودارهای زیر شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش در هریک از بازارها بصورت مجزاآورده شده است:

 

 

 

فرآيند كلي و مدارك مورد نياز پذيرش در شرکت بورس تهران

 

ردیف

شرح

1

درخواست پذیرش سهام در بورس

2

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

3

مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت مبنی بر موافقت با پذیرش و عرضه سهام

4

قرارداد با مشاور پذیرش

5

اصل رسید پرداخت حق پذیرش

6

پرسش نامه پذیرش (به همراه فایل الکترونیکی) - عمومی و اختصاصی

7

آخرین اساسنامه ثبت شده (منطبق با نمونه سازمان) که کلیه تغییرات قبلی مصوب مجامع عمومی فوق العاده در آن اعمال شده باشند.

8

تصویر آخرین نمودار سازمانی مصوب شرکت به همراه شرح مختصری از ساختار نیروی انسانی

9

امیدنامه

10

تصویر قراردادهای مهم اشاره شده در پرسشنامه

11

تعهدنامه ناشران اوراق بهادار در سربرگ شرکت (تمام صفحات)

12

صورتهای مالی سالانه مربوط به حداقل سه دوره مالی منتهی به تاریخ پذیرش که حداقل دو دوره آن برابر یکسال باشد، به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی به تشخیص بورس

13

آخرین نامه مدیریت ارائه شده توسط حسابرس مستقل شرکت

14

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص بندهای شرط آخرین گزارش حسابرس و بازرس قانونی

15

گزارش پیش بینی عملکرد سال مالی جاری و آتی حسابرسی شده به همراه اظهار نظر مقبول یا بدون بندهای شرط اساسی حسابرس در خصوص اطلاعات مزبور

16

ارائه آخرین صورتهای مالی میان دوره ای شامل صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورتهای مالی سه ماهه

17

گزارش هیئت مدیره به مجامع عمومی عادی و فوق العاده حداقل برای دو دوره مالی اخیر

18

صورتجلسات مجامع عمومی برای حداقل دو سال اخیر و روزنامه های رسمی مربوط به آگهی آنها در صورت وجود الزام قانونی

19

برنامه کسب و کار سه سال آینده و بر اساس فرمهای بورس

20

کلیه آگهی های شرکت در روزنامه رسمی کشور

21

هرگونه تغییرات در اساسنامه طی دو سال اخیر مندرج در روزنامه رسمی

22

نمونه برگ سهام شرکت

23

فهرست دارندگان اطلاعات نهانی شرکت موضوع تبصره یک ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار بر اساس فرمهای سازمان

24

سوابق مالیاتی شرکت در 5 سال گذشته (تصویر مفاصا حساب مالیاتی و برگه های تشخیص مالیات شرکت)

25

گواهی تامین پوشش های بیمه ای کافی برای اموال و دارایی های شرکت و تعهد به تداوم آن

26

تاییدیه حسابرس مبنی بر کفایت سیستم کنترل داخلی و مربوط بودن آن با صنعت آن به نحوی که سیستم متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان باشد.

27

برنامه های توسعه و تکمیل شرکت در دو سال آینده به انضمام گزارشی که نشاندهنده برآورد شرکت از هزینه های برنامه و منابع تامین آنها و توجیه پذیری مالی، اقتصادی و فنی باشد.

28

دعاوی حقوقی له و علیه شرکت

 

2) شرايط پذيرش سهام در شرکت فرابورس ایران

دستورالعمل پذیرش˛ عرضه و معاملات اوراق بهادار در شرکت فرابورس ایران در قالب پنج بازار مجزا تبیین گردیده است. پذیرش سهام شرکت‌های سهامی عام صرفاً در بازارهای اول و دوم و پذیرش سایر اوراق بهادار صرفاً در بازار ابزارهای نوین مالی صورت می‌پذیرد. متقاضی پذیرش در صورت دارا بودن شرایط پذیرش، باید تقاضای پذیرش خود را در یکی از این بازارها به فرابورس ارائه نماید

1-2) بازار اول : سهام شرکت‌های سهامی عام با ویژگی‌های زیر در بازار اول قابل پذیرش می‌باشد:

1. نزد سازمان ثبت شده باشد.

2. حداقل 10 درصد از سهام ثبت‌شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل 200 نفر باشد.

3. حداقل  دو سال از زمان بهره‌برداری عملیات یا ارائۀ خدمات آن گذشته باشد،

4. آخرین سرمایۀ ثبت شدۀ آن حداقل ده میلیارد ریال باشد،

5. زیان انباشته نداشته باشد،

6. گزارش حسابرس برای آخرین دوره/ سال مالی منتهی به پذیرش درخصوص صورت‌های مالی آن، عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود نباشد،

7. مطابق اظهار نظر حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در فرابورس جهت افشاء مناسب اطلاعات برخوردار باشد،

8. در دوره/ سال مالی منتهی به پذیرش سودآور بوده و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت و صنعت مربوطه وجود داشته باشد،

9. براساس آخرین صورت‌های مالی سالانۀ حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌های آن حداقل 15 درصد باشد،

10. دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی، له یا علیه شرکت وجود نداشته باشد،

11. آخرین صورت‌های مالی آن باید مطابق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغ شده توسط سازمان تهیه شده باشد. همچنین در زمان ارائۀ درخواست پذیرش و آخرین دوره/ سال مالی قبل از ارائۀ درخواست، حسابرس شرکت باید از میان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد،

12. اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آن دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرفه‌ای نباشند.

2-2)  بازار دوم:   سهام شرکت‌های سهامی عام و همچنین شرکت‌های سهامی خاصی که  با رعایت قوانین و مقررات، همزمان با پذیرش از طریق افزایش سرمایه در حال تبدیل به سهامی عام می‌باشند، به شرط عرضۀ سهام ناشی از این افزایش سرمایه در فرابورس و دارابودن شرایط با ویژگی‌های زیر در بازار دوم فرابورس قابل پذیرش می‌باشد:

1. نزد سازمان ثبت شده باشد،

2. حداقل یک‌سال از تأسیس آن گذشته باشد،

3. حداقل 5 درصد از سهام ثبت‌شده آن شناور  باشد،

4. آخرین سرمایۀ ثبت شدۀ آن حداقل یک میلیارد ریال باشد،

5. در صورتی که شرکت مشمول مادۀ 141 لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باشد، به تشخیص هيئت پذيرش از برنامۀ عملیاتی مناسبی برای خروج از شمول مادۀ یادشده برخوردار باشد.

6. دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی، له یا علیه شرکت وجود نداشته باشد،

7. آخرین صورت‌های مالی آن باید مطابق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغ شده توسط سازمان تهیه شده باشد.

8. در صورتی که حسابرس شرکت از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب نشده باشد، باید در اولین مجمع عمومی بعد از ثبت نزد سازمان، حسابرس خود را از میان مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب نماید.

9. اظهار نظر حسابرس در خصوص آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده، «مردود» یا «عدم اظهار نظر» نباشد

10. اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرفه‌ای نباشند.

11. مطابق اظهارنظر حسابرس، از سيستم اطلاعات حسابداري (از جمله حسابداري مالي و حسابداري بهاي تمام شده) مطلوب و متناسب با فعاليت خود و شرايط پذيرش در فرابورس جهت افشاء مناسب اطلاعات برخوردار باشد.

3-2) بازار سوماین بازار محلی ایمن˛ شفاف و سودمند برای انجام معاملات عمده اوراق بهاداری است که امکان یا شرایط پذیرش در فرابورس را ندارد. انجام پذیره نویسی انواع اوراق بهادار از جمله شرکت های سهامی عام در شرف تاسیس در این بازار از ویژگی های مهم این بازار به حساب می آید. در این بازار بلوک های سهام شرکت های سهامی(خاص ˛عام ˛ تعاونی و .....) حق تقدم خرید سهام شرکت های سهامی عام˛ سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام˛ پذیره نویسی سهام و اوراق مشارکت˛ پذیره نویسی گواهی سپرده سرمایه گذاری بانک ها˛ املاک و مستغلات˛ امتیاز بهره برداری و حق ثبت اختراعات در قالب سهام شرکت های سهامی خاص می تواند مورد معامله قرار بگیرد.

4-2) بازار چهارم (ابزارهای نوین مالی): انواع اوراق با درآمد تضمین شده از جمله اوراق مشارکت، گواهی سپرده بانکی˛ اوراق اجاره، مرابحه و ...که در زمان پذیرش حداقل شش ماه تا سر رسید آنها باقی مانده  باشد قابل پذیرش در این بازار بوده به شرطی که بعد از پذیرش، معاملات دست دوم آنها منحصرا از طریق فرابورس انجام شود.

1-4-2) اوراق مشارکت

1. با نام باشد یا براساس رویۀ اجرایی مصوب هیئت مدیرۀ فرابورس، امکان معاملۀ آنها در سامانۀ معاملاتی وجود داشته باشد.

2. مبلغ اوراق صادره حداقل 100 میلیارد ریال باشد.

3. دارای سررسید بیش از یک‌سال باشد.

4. حداقل یک بازارگردان داشته باشد.

 

2-4-2) گواهی‌های سپردۀ سرمایه‌گذاری

1. با نام باشند یا براساس رویۀ اجرایی مصوب هیئت مدیرۀ فرابورس، امکان معاملۀ آنها در سامانۀ معاملاتی وجود داشته باشد.

2. مبلغ اوراق صادره حداقل 100 میلیارد ریال باشد.

3. در زمان پذیرش، حداقل 6 ماه تا سررسید گواهی‌ها باقی مانده باشد.

4. پرداخت اصل و سود علی‌الحساب گواهی‌ها توسط بانک عامل تعهد و تضمین شده باشد.

5. بعد از پذیرش، معاملات دست دوم گواهی‌ها منحصراً از طریق فرابورس انجام شود.

6. گواهی‌ها با رعایت مقررات دستورالعمل اجرایی انتشار گواهی سپردۀ سرمایه‌گذاری، توسط بانک عامل صادر شده باشد.

 

3-4-2) انواع صکوک

1. با نام باشند یا براساس رویۀ اجرایی مصوب هیئت مدیرۀ فرابورس، امکان معاملۀ آنها در سامانۀ معاملاتی وجود داشته باشد.

2. مبلغ اوراق صادره حداقل 100 میلیارد ریال باشد.

3. در زمان پذیرش، حداقل 6 ماه تا سررسید این اوراق باقی مانده باشد.

4. حداقل یک بازارگردان داشته باشند.

4-4-2) گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله

1. گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سازمان ثبت شده باشند،

2. حداقل سرمایۀ صندوق 50 میلیارد ریال باشد،

3. با نام باشد.

5-4-2) گواهی‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان

1. گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سازمان ثبت شده باشند،

2. حداقل سرمایۀ صندوق 100 میلیارد ریال باشد،

3. با نام باشد.

 

5-2) بازار پایه: سهام شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین سایر ابزارهای مالی که توسط شوری عالی بورس و اوراق بهادار ا قابل نقل و انتقال شناخته شده‌اند، در صورتی که در بورس اوراق بهادار یا فرابورس پذیرفته نشده باشند، قابل نقل و انتقال در بازار پایه می‌باشند.

در نمودارهای زیر شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش در هریک از بازارها بصورت مجزاآورده شده است: